MISSING THE TIMING - Bỏ Lỡ Thời Điểm

Banner

Bỏ lỡ thời điểm là việc không thể kích hoạt một lá bài hay hiệu ứng tùy chọn bởi vì nó không thể phản hồi đúng thời điểm yêu cầu.

I. Tổng quan:

Các lá bài và hiệu ứng chỉ có thể được kích hoạt phản hồi vào một sự việc nếu đó là sự việc cuối cùng diễn ra. Nếu một sự việc được thực hiện, sau đó có một sự việc khác được thực hiện trước khi các lá bài và hiệu ứng có thể kích hoạt, thì khi kích hoạt chúng không thể phản hồi vào sự việc ban đầu.

Một số Trap, Quick-Play Spell và hiệu ứng tùy chọn phải được kích hoạt để phản hồi vào các sự việc đặc thù (ví dụ Hiệu ứng Trigger của Peten the Dark Clown). Những hiệu ứng tùy chọn này được đánh dấu bởi chữ "when" trong thời điểm kích hoạt. Trap, Quick-Play Spell và những hiệu ứng tùy chọn sử dụng từ ngữ khác thay cho "when" (như "if" hay "each time") không cần phải được kích hoạt phản hồi vào sự việc, mà chỉ đơn giản là vào cơ hội đầu tiên sau khi sự việc diễn ra. Tương tự, những hiệu ứng bắt buộc không cần phải được kích hoạt phản hồi vào sự việc, mà luôn luôn được kích hoạt vào cơ hội đầu tiên sau khi sự việc diễn ra (cho dù có từ "when" hay không).

Peten the Dark Clown

Peten the Dark Clown

Nếu một lá bài hay hiệu ứng được kích hoạt phản hồi vào một sự việc, tất cả các lá bài hay hiệu ứng được kích hoạt cùng Chain đều là phản hồi vào sự việc ấy. Ví dụ, nếu một quái thú tuyên bố tấn công và một người chơi kích hoạt Magic Cylinder, sau đó Mirror Force vẫn có thể được kích hoạt vào Chain Link 2 hoặc cao hơn vì tất cả những lá bài được kích hoạt cùng Chain này đều là phản hồi vào đòn tấn công.


Magic Cylinder

Magic Cylinder

Mirror Force

Mirror Force

Chain Link được giải quyết theo tuần tự. Chain Link cuối cùng được giải quyết sẽ là sự việc gần nhất (và là sự việc duy nhất có thể phản hồi vào). Thông thường nó nằm ở Chain Link 1, nhưng nếu sự kích hoạt của một Chain Link bị phủ nhận, nó không được giải quyết. (Cần phân biệt việc phủ nhận sự kích hoạt của hiệu ứng với vô hiệu hoá chính hiệu ứng; nếu chỉ có hiệu ứng bị vô hiệu hoá, Chain Link vẫn được giải quyết, nhưng không có hiệu ứng.)

Không thể kích hoạt các lá bài hay hiệu ứng phản hồi vào các sự việc diễn ra như một phần của hành động trả giá.


Những sự việc đồng thời:

Khi giải quyết một hiệu ứng, các phần của hiệu ứng có thể có hoặc không diễn ra đồng thời. Dẫn tới có khả năng có nhiều sự việc gần nhất.

Những lá bài với Problem-Solving Card Text có cơ chế về liên từ ("and", "and if you do", "also", "then", "also, after that") được quyết định các phần của hiệu ứng có diễn ra đồng thời hay không. Ở TCG, đối với những lá bài không có PSCT cần phải dựa vào các luật về xảy ra đồng thời.

Đối với liên từ "then" và "also, after that", phần trước liên từ được thực hiện riêng biệt trước phần sau liên từ. Do đó, nếu phần sau liên từ được áp dụng, các lá bài và hiệu ứng không thể kích hoạt phản hồi vào phần trước liên từ, vì vậy những hiệu ứng có khả năng phản hồi vào sự việc đó đã bỏ lỡ thời điểm.

Batlle Fader`

Batlle Fader

Mask Change

Mask Change

Liên từ "then" ở Battle Fader và "also, after that" ở Mask Change.

Mặt khác, liên từ "and", "and if you do" và "also" cho biết cả hai phần của hiệu ứng diễn ra đồng thời. Do đó, nếu phần sau liên từ của hiệu ứng là sự việc cuối cùng được giải quyết, các lá bài và hiệu ứng khác có thể phản hồi vào cả phần trước liên từ (không bị bỏ lỡ thời điểm).

II. Ví dụ:

1. Hiệu ứng Trigger và tương tự Trigger:

a) Những sự việc diễn ra liên tục:

Khi Soul Taker giải quyết, đầu tiên mục tiêu bị phá huỷ, sau đó đối thủ tăng 1000 Điểm gốc. (Điều này rõ ràng vì liên từ "then".) Vì đối thủ tăng Điểm gốc hoàn toàn sau khi quái thú bị phá huỷ, các lá bài và hiệu ứng không thể kích hoạt phản hồi vào sự phá huỷ của quái thú.

Soul Taker

Soul Taker

Hiệu ứng của Peten the Dark Clown là một hiệu ứng tùy chọn có từ "when", vì vậy nó phải được kích hoạt phản hồi vào sự phá huỷ của chính lá bài ấy. Nếu Peten the Dark Clown bị phá huỷ bởi Soul Taker, nó sẽ bỏ lỡ thời điểm và không thể kích hoạt hiệu ứng.


Peten the Dark Clown

Peten the Dark Clown

Mặt khác, hiệu ứng của Kidmodo Dragon không sử dụng "when", vì vậy hiệu ứng của nó có thể được kích hoạt kể cả nó bị phá huỷ bởi Soul Taker.

Kidmodo Dragon

Kidmodo Dragon

b) Những sự việc đồng thời:

Khi Psychokinesis giải quyết, mục tiêu bị phá huỷ, và cùng lúc nó, người kích hoạt hiệu ứng nhận 1000 thiệt hại (bởi liên từ "and if you do"). Vì hai sự việc diễn ra cùng thời điểm, các lá bài và hiệu ứng có thể được kích hoạt phản hồi vào cả hai sự việc.

Psychokinesis

Psychokinesis

Vì vậy, quái thú bị phá huỷ là Peten the Dark Clown hay Kidmodo Dragon thì đều có thể kích hoạt hiệu ứng (vì Psychokinesis không làm cho các lá bài hay hiệu ứng bỏ lỡ thời điểm).

c) Chain Link 2 hoặc cao hơn:

Hiệu ứng của Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird được kích hoạt ở Chain Link 1Raigeki Break chọn một là bài trên sân ở Chain Link 2. Khi Chain được giải quyết, sự việc gần nhất sẽ là việc gây thiệt hại với hiệu ứng của Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird, vì vậy không thể kích hoạt các lá bài hay hiệu ứng để phản hồi vào việc lá bài bị phá huỷ bởi Raigeki Break.

Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird

Raigeki Break

Hiệu ứng của Branch! là một hiệu ứng tuỳ chọn sử dụng từ "when", vì vậy nó phải được kích hoạt phản hồi vào việc một Quái thú Dung hợp bị phá huỷ và gửi xuống Mộ. Mặt khác, hiệu ứng của Yang Zing Creation không sử dụng từ "when", vì vậy hiệu ứng này có thể được kích hoạt kể cả nếu quái thú bị phá huỷ ở Chain Link 2 (không cần phải phản hồi vào việc quái thú bị phá huỷ). Tương tự, hiệu ứng của Supply Squad là một hiệu ứng bắt buộc, vì vậy hiệu ứng ấy sẽ kích hoạt khi một quái thú bị phá huỷ ở Chain Link 2.

Branch

Branch!

Yang Zing Creation

Yang Zing Creation

Supply Squad

Supply Squad

Tuy nhiên, nếu Divine Wrath được kích hoạt vào Chain Link 2 để vô hiệu hoá sự kích hoạt hiệu ứng của Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird, sự việc gần nhất sẽ là việc Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird bị phá huỷ. Do đó Branch!, Yang Zing Creation, và Supply Squad đều có thể kích hoạt hiệu ứng ở trường hợp này.

Divine Wrath

Divine Wrath

d) Triệu hồi Hiến tế:

Nếu một quái thú được hiến tế cho sự Triệu hồi Hiến tế của Summoned Skull, đầu tiên quái thú bị hiến tế và gửi xuống Mộ, sau đó Summoned Skull được Triệu hồi Hiến tế. Một khi có thể kích hoạt các lá bài và hiệu ứng, sự việc cuối cùng xảy ra là Summoned Skull được Triệu hồi Hiến tế (chứ không phải là quái thú bị hiến tế), vì vậy các lá bài và hiệu ứng không thể kích hoạt phản hồi vào việc quái thú bị hiến tế.

Summoned Skull

Summoned Skull

Nếu quái thú bị hiến tế là Peten the Dark Clown, hiệu ứng của nó bị bỏ lỡ thời điểm và không thể được kích hoạt. Mặt khác, nếu quái thú bị hiến tế là Kidmodo Dragon hay Dandylion, hiệu ứng của chúng có thể được kích hoạt; trong trường hợp này, hiệu ứng của Kidmodo Dragon hay Dandylion sẽ được kích hoạt phản hồi vào sự Triệu hồi Hiến tế của Summoned Skull.

Peten the Dark Clown

Dandylion

Áp dụng tương tự nếu quái thú được sử dụng làm nguyên liệu Synchro cho Triệu hồi Synchro, bởi vì các nguyên liệu được gửi xuống Mộ hoàn toàn trước khi quái thú Synchro được triệu hồi.

e) Giá kích hoạt:

Nếu một quái thú bị hiến tế để kích hoạt hiệu ứng của Cannon Soldier, vì không thể kích hoạt lá bài hay hiệu ứng phản hồi vào việc trả giá của sự kích hoạt, nên không thể kích hoạt lá bài hay hiệu ứng phản hồi vào việc quái thú bị hiến tế trong trường hợp này.

Cannon Soldier

Cannon Soldier

Nếu quái thú bị hiến tế là Peten the Dark Clown, hiệu ứng của nó sẽ không thể kích hoạt vì bỏ lỡ thời điểm.

Mặt khác, nếu quái thú bị hiến tế là Kidmodo Dragon hay Dandylion, hiệu ứng của chúng có thể kích hoạt. Trong trường hợp này, hiệu ứng của chúng sẽ kích hoạt vào Chain tiếp theo sau khi Cannon Soldier được giải quyết.

f) Nhiều sự kích hoạt:

Nếu một lá bài hay hiệu ứng được kích hoạt phản hồi vào một sự việc, tất cả những lá bài hay hiệu ứng kích hoạt cùng Chain đều là phản hồi vào sự việc ấy.

Nếu người chơi điều khiển cả Heart of the UnderdogTethys, Goddess of Light, khi rút lên Shining Friendship (một Quái thú Thông thường loại Fairy) trong lượt rút thông thường, hiệu ứng của cả 2 quái thú trên đều đồng thời gặp đúng thời điểm kích hoạt, vì vậy cả 2 đều có thể kích hoạt trong cùng một Chain. Một hiệu ứng được kích hoạt không làm cho hiệu ứng khác bỏ lỡ thời điểm, bởi vì cả Chain là cùng phản hồi vào một sự việc.

Heart of the Underdog

Heart of the Underdog

Tethys, Goddess of Light

Tethys, Goddess of Light

Shining Friendship

Shining Friendship

2. Trap và Quick-Play Spell:

a) Những sự việc liên tiếp:

Những lá bài như Chthonian Blast hay Reverse of Neos chỉ có thể được kích hoạt phản hồi vào việc quái thú bị phá huỷ, nếu quái thú bị phá huỷ bởi Soul Taker, những lá bài trên sẽ bị bỏ lỡ thời điểm và không thể kích hoạt (vì liên từ "then" trong hiệu ứng của Soul Taker).

Soul Taker

Soul Taker

Chthonian Blast

Chthonian Blast

Reverse of Neos

Reverse of Neos

Mặt khác, Puzzle Reborn có hiệu ứng được kích hoạt nếu quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng (nó không sử dụng từ "when", nên không cần phải kích hoạt phản hồi vào việc quái thú bị phá huỷ). Kể cả nếu quái thú bị phá huỷ bởi Soul Taker, Puzzle Reborn có thể kích hoạt ở Chain mới sau khi Soul Taker được giải quyết.

Puzzle Reborn

Puzzle Reborn

b) Những sự việc đồng thời:

Những lá bài như Chthonian Blast hay Reverse of Neos có thể kích hoạt phản hồi vào việc quái thú bị phá huỷ bởi Psychokinesis (vì liên từ "and if you do" không gây bỏ lỡ thời điểm).

Psychokinesis

Psychokinesis

c) Chain Link 2 hoặc cao hơn:

Hiệu ứng Ignition của Elemental HERO Aqua Neos được kích hoạt ở Chain Link 1Raigeki BreakChain Link 2, khi Chain được giải quyết, sự việc gần nhất là Elemental HERO Aqua Neos phá huỷ một lá bài trên tay, vì vậy không thể phản hồi vào việc lá bài bị phá huỷ bởi Raigeki Break.

Elemental HERO Aqua Neos

Elemental HERO Aqua Neos

Vì vậy, Chthonian BlastReverse of Neos không thể kích hoạt phản hồi vào việc quái thú bị phá huỷ, còn Puzzle Reborn thì có thể (không sử dụng từ "when").

Tuy nhiên, nếu Divine Wrath được kích hoạt ở Chain Link 2 để vô hiệu hoá sự kích hoạt của Elemental HERO Aqua Neos, sự việc gần nhất sẽ là quái thú này bị phá huỷ và các lá bài và hiệu ứng khác có thể phản hồi vào.

Divine Wrath

Divine Wrath

d) Giá kích hoạt:

Nếu người chơi trả giá để kích hoạt Cards of Consonance bằng cách loại bỏ một lá bài, vì không thể kích hoạt lá bài hay hiệu ứng để phản hồi vào việc trả giá, nên Forced Requisition sẽ bị bỏ lỡ thời điểm ở trường hợp này (sử dụng từ "when") và không thể kích hoạt.


Cards of Consonance

Cards of Consonance

Forced Requisition

Forced Requisition

Mặt khác, That Wacky Alchemy! có hiệu ứng có thể kích hoạt nếu một Spell ngửa của đối thủ được gửi xuống Mộ (không sử dụng từ "when", vì vậy không cần phản hồi vào việc gửi lá bài xuống Mộ), nếu Hiệu ứng Ignition của Brotherhood of the Fire Fist - Bear gửi Fire Formation - Tenki xuống Mộ, That Wacky Alchemy! có thể kích hoạt vào Chain Link kế tiếp.


That Wacky Alchemy!

That Wacky Alchemy!

Brotherhood of the Fire Fist - Bear

Brotherhood of the Fire Fist - Bear

 Fire Formation - Tenki

Fire Formation - Tenki

e) Nhiều sự kích hoạt:

Junk Changer có Hiệu ứng tùy chọn Trigger khi nó được Triệu hồi Đặc biệt, kể cả nếu hiệu ứng của nó có được kích hoạt, những lá bài như Bottomless Trap Hole hay Inferno Reckless Summon (chỉ có thể kích hoạt khi có quái thú được triệu hồi) đều có thể Chain vào hiệu ứng của Junk Changer vì toàn bộ Chain là cùng phản hồi vào một sự việc.


Junk Changer

Junk Changer

Bottomless Trap Hole

Bottomless Trap Hole

Inferno Reckless Summon

Inferno Reckless Summon

3. Hiệu ứng Quick và Quick-like:

a) Các sự việc liên tiếp:

Khi hiệu ứng của Drill Warrior Triệu hồi Đặc biệt chính nó được giải quyết, đầu tiên nó Triệu hồi Đặc biệt chính bản thân, sau đó người điều khiển lấy một quái thú từ Mộ lên tay (liên từ "then"). Vì không thể kích hoạt lá bài hay hiệu ứng phản hồi vào sự Triệu hồi Đặc biệt này, nên Shiny Black "C" bị bỏ lỡ thời điểm và không thể kích hoạt.

Drill Warrior

Drill Warrior

Shiny Black "C"

Shiny Black "C"

b) Những sự việc đồng thời:

Khi Soul Charge được giải quyết, cùng lúc các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt và người chơi nhận thiệt hại (liên từ "and if you do"). Vì 2 sự việc này xảy ra cùng lúc, nên các lá bài và hiệu ứng có thể phản hồi vào cả hai sự việc. Ví dụ Shiny Black "C" có thể kích hoạt nếu có một quái thú Synchro được triệu hồi nhờ Soul Charge.

Soul Charge

Soul Charge

c) Chain Link 2 hoặc cao hơn:

Dian Keto the Cure Master được kích hoạt vào Chain Link 1Raigeki Break Chain Link 2 chọn một quái thú. Khi Chain được giải quyết, sự việc gần nhất sẽ là tăng Điểm Gốc với hiệu ứng của Dian Keto the Cure Master, vì vậy không thể kích hoạt lá bài hay hiệu ứng phản hồi vào việc quái thú bị phá huỷ bởi Raigeki Break.

Dian Keto the Cure Master

Desrook Archfiend chỉ có thể được kích hoạt phản hồi vào việc Terrorking Archfiend của người chơi bị phá huỷ và gửi xuống Mộ. Nếu Terrorking Archfiend bị phá huỷ bởi Raigeki Break như Chain trên mô tả, Desrook Archfiend sẽ bị bỏ lỡ thời điểm và không thể kích hoạt.

Desrook Archfiend

Desrook Archfiend

Terrorking Archfiend

Nguồn: yugioh.fandom

Viết bình luận